Robin Hood ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 06.05.2021

 

1§ Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Robin Hood ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistys on perustettu syyskuun 8. päivänä 1946 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran virallinen kieli on suomi.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on hyvän toveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää jousiammuntaharrastusta.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 • tarjoamalla koulutus- ja valmennustoimintaa, harjoitus- ja kilpailutoimintaa, nuorisotoimintaa sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kiinnittämällä viranomaisten huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden avulla jousiammunnalle tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • hankkia varoja järjestäen juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaen julkaisutoimintaa, välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys järjestöissä

Seura noudattaa niiden urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran muodostavat varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet, ulkojäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen.

Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 20-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Henkilö on juniorijäsen sen vuoden loppuun saakka, jona hän täyttää 20 vuotta. Seuraavana vuonna henkilö muuttuu suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi maksamalla varsinaisen jäsenen jäsenmaksun.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton, jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi seura voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet sitoutuvat edustamaan seuraa kilpaillessaan niiden lajiliittojen alaisissa kilpailuissa, joiden jäsen seura on.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä on hallituksen viivytyksettä ilmoitettava jäsenelle.

Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen seuran kokouksen tutkittavaksi, jos erottamisen perusteena ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen ilmoittamisesta.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja ulkojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

Seuran hallitukselta, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen osasta jäsenmaksua, jos hän on perustellusta syystä kykenemätön osallistumaan merkittävään osaan seuran toimintaan toimikauden aikana. Asianomaisen on haettava vapautusta hallitukselta kirjallisesti.

Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran edustamiselle kilpailuissa sekä seuran palvelujen, kuten hallivuorojen ja ratojen käyttämiselle. Alkavan vuoden jäsenmaksu erääntyy edellisen vuoden jäsenille 31 tammikuuta, jonka jälkeen jäsen ei ole oikeutettu seuran palveluihin ennen jäsenmaksun suorittamista.

9§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä seuralle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

10§ Seuran kokousten koollekutsuminen

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräisen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

11§ Kevät ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • suoritetaan kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • suoritetaan kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • suoritetaan kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
 • vahvistetaan liittymis- jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • suoritetaan kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

12§ Äänestys

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen valitaan vuosittain puheenjohtaja ja vähintään kolme (3), mutta enintään viisi (5) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • vastata seuran taloudesta
 • pitää jäsenluetteloa
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten sekä yleissuunnitelma kahdelle seuraavalle toimintavuodelle
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • vastata mahdollisista jousiampujain keskusjärjestön tai sen piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14§ Toiminta- ja tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on toimitettava tilintarkastajien lausunto tai toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

15§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö kukin erikseen. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16§ Alaosastot

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17§ Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18§ Virallinen ilmoitustaulu ja internetsivut

Seuran virallisesta ilmoitustaulusta ja internetsivuista päättää seuran kokous.

19§ Kunnia- ja arvomerkit

Seuran kunnia- ja arvomerkeistä sekä niiden myöntämisestä määrätään erillisessä merkkiohjesäännössä. Tämän ohjesäännön hyväksyy seuran kokous.

20§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä
kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin jousiammuntaharrastusta
edistävään ja yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Robin Hood tietosuojaseloste

Robin Hood ry:n tietosuojaseloste löytyy täältä: Robin Hood ry:n tietosuojaseloste