Kokouskutsu

Robin Hood ry:n kevätkokous

Aika 24.6.2020 klo 18.00

Paikka: Helsinki, Ruskeasuon jousiammuntarata, Tenholantie 16,

Huom. Kokous pidetään ulkotiloissa !

Kokouksen esityslista:

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6. Esitetään vahvistettavaksi vuoden 2019 hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen ehdotukset sääntömuutoksiksi

9. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

Ari Helmiö

puheenjohtaja

Liite: Seuran juniori ikäraja on poikkeava SJAL:n ikärajoista, joten pyritään harmonisoimaan nämä. Lisäksi joitakin tarkennuksia muihin sääntöihin. Muutettavat kohdat korostettu. Hoodin sääntöjen mukaan sääntömuutokset ovat hyväksyttävä 2 peräkkäisessä kokouksessa, eli tämän kokouksen lisäksi nämä muutokset pitää hyväksyä MYÖS seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen ehdotus seuran sääntömuutoksiksi:

MUUTOSEHDOTUKSET:

4 § Seuran jäsenyys järjestöissä

Seura noudattaa niiden urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran muodostavat varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet, ulkojäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattavat jäsenet.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen.

Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 20-vuotias henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen. Henkilö on juniorijäsen sen vuoden loppuun saakka, jona hän täyttää 20 vuotta. Seuraavana vuonna henkilö muuttuu automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi maksamalla varsinaisen jäsenen jäsenmaksun.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton, jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyy seuran tarkoituksen.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi seura voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet sitoutuvat edustamaan seuraa kilpaillessaan niiden lajiliittojen alaisissa kilpailuissa, joiden jäsen seura on.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksestä on hallituksen viivytyksettä ilmoitettava jäsenelle.

Jäsen, joka ei tyydy erottamispäätökseen, on oikeutettu saattamaan sen seuran kokouksen tutkittavaksi, jos erottamisen perusteena ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Tällöin tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen ilmoittamisesta.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja ulkojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

Seuran hallitukselta, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen osasta jäsenmaksua, jos hän on perustellusta syystä kykenemätön osallistumaan merkittävään osaan seuran toimintaan toimikauden aikana. Asianomaisen on haettava vapautusta hallitukselta kirjallisesti.

Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran edustamiselle kilpailuissa sekä seuran palvelujen, kuten hallivuorojen ja ratojen käyttämiselle. Alkavan vuoden jäsenmaksu erääntyy edellisen vuoden jäsenille 31 tammikuuta, jonka jälkeen jäsen ei ole oikeutettu seuran palveluihin ennen jäsenmaksun suorittamista.